Działanie mające na celu spowodowanie sobie psychicznej albo fizycznej szkody. Autoagresja bywa elementem takich zaburzeń psychicznych jak borderline, psychopatia czy schizofrenia.
Wyróżnia się następujące typy autoagresji:
a/bezpośrednią – gdy dochodzi do samookaleczenia, samooskarżania,
b/pośrednią – gdy jednostka prowokuje i poddaje się agresji innych,
c/werbalną – polega na zaniżaniu samooceny, krytykę siebie i swojego zachowania,
d/niewerbalną – to samookaleczenia, uszkadzanie ciała.