Poza ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.X.1982r. istnieje wiele innych przepisów prawnych, które można zastosować w stosunku do alkoholika. Oto niektóre z nich:

- Kodeks Karny - Ustawa z dnia 19 IV 1969 r mówi m. in. O represji karnej za czyny wynikające z pijaństwa i alkoholizmu.

- Kodeks Wykroczeń - Ustawa z dnia 20.V1971 r. mówi o odpowiedzialności typu karnego za wykroczenia wynikające z pijaństwa i alkoholizmu.

- Kodeks Rodzinny - Ustawa z dnia 25.III.1964 r. wypowiada się m.in. o wypłacie zarobków do rąk współmałżonka. Mowa tu również o ubezwłasnowolnieniu.

- Kodeks Pracy - Ustawa z dnia 26.VI.1974 r. uwzględnia kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.