Pozbawienie lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych danej osoby na mocy orzeczenia sądowego. Istnieje ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe.

Prawo przewiduje ubezwłasnowolnienie z powodu uzależnienia od alkoholu.