To zdolność do świadomego, zamierzonego i pozbawionego zewnętrznego przymusu wykonania określonej czynności. Z woli korzysta zdrowy człowiek lub trzeźwy alkoholik. Alkoholik czynny jest chory, a w chorobie silna wola nie wystarcza.