Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu   

Alcoholismus habitualis
Alcoholismus chronicus

ICD10

          F10.2